Innehaveren av SinCon

Innehaveren av SinCon

Kjell S Sjåholm

 

 

 

Foto: Tove Lauluten

Som innehaver av SinCon har jeg 40 års erfaring fra Forsvaret, både fra Hæren (23 år), og fra fellesstillinger i Forsvaret. Min erfaring varierer fra ledelse og posisjon som mottaker av beslutningsstøtte til posisjon som utformer og giver av slik støtte opp til nasjonalpolitisk nivå.

Jeg har ledelseserfaring fra mindre avdelinger med fire til åtte mann, videre fra tropp og opp til bataljon med ca 400 mann. Min ledererfaring fra stab har vært som assisterende stabssjef, kontor og seksjonssjef. Av 40 år i Forsvaret har jeg i 25 år hatt ansvar for å støtte beslutningstaker med kvalifisert informasjon i tillegg til undervisning innen informasjonshåndtering (7 år). Jeg har arbeidet med krav til dataprogrammer som understøtter informasjonsbearbeidingen i Hæren.  Jeg har erfaring med militært planverk på alle nivåer, opp til nasjonalstrategisk nivå Som kontorsjef har jeg prosjektledererfaring fra innføring av et av Forsvarets datasystemer.

 Tjenesten fordeler seg på 20 år ved feltavdelinger og de øvrige ved skoler og nasjonale staber. Utenlandstjeneste som sjef for beslutningsstøtte har jeg fra avdelinger i Afghanistan (Kabul) og Kosovo (Pristina).

Jeg har gjennomført leder- og offisersutdannelse på alle formelle nivåer i Hæren. Etter grunnleggende befals og offisersutdanning har jeg gjennomført Hærens grunnleggende forvaltningskurs samt Hærens grunnleggende og videregående stabskurs. I tillegg har jeg deltatt på en lang rekke kortere kurs i inn- og utland, blant annet innen systemering. 

Etter pensjonering er det gjennomført kompetansehevning på maritim sikkerhet (ISPS regimet), og risikovurdering og risikohåndtering iht Norsk standard. Videre fysisk sikring og informasjonssikkerhet, og beskyttelse om uønsktede tilsiktede handlinger. 

Der har vært gjennomført en rekke oppdrag, undervisning innen maritim sikkerhet, scenarioskriving for militære avdelinger og støtte til gjennomføring av stabsøvelser i NATO. 

  Copyright © 2016 SinCon EPF. All rights reserved